Roman Road

MGA BAGAY NA NAIS NG DIOS NA IYONG MALAMAN

ANG SABI NG DIOS: Romans 3:23 “For all have sinned, and come short of the glory of God;” -Ikaw ay nagkasala sa Dios

ANG SABI NG DIOS: Romans 6:23 “For the wages of sin is death…” Revelation 21:8 “…shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death.” -Babayaran mo ang iyong kasalanan sa IMPIYERNO.

ANG SABI NG DIOS: Romans 5:8 “…God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us.” -Inako ni Kristo ang kabayaran ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo.

ANG UTOS NG DIOS: Romans 10:9 “That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.” -Manampalataya ka sa iyong puso na si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay na mag-uli para sa iyo.

ANG UTOS NG DIOS: Romans 10:13 “For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.” -Kapag tatawag ka sa pangalan ng Panginoon,. ililigtas ka Niya sa impiyerno.

ANG PANGAKO NG DIOS: Romans 6:23 “…but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.” -Ang tanging daan tungo sa sangkalangitan ay sa pamamagitan ng pagtanggap mo ng Kaniyang kaloob na buhay na walang hanggan kay Kristo Hesus.

MANALANGIN KA NG GANITO: “Panginoong Hesus, inaamin ko pong ako’y isang makasalanan. Patawarin po Ninyo ako. Salamat po sa pag-ibig Ninyo. Nananampalataya ako na Ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay para pagbayaran ang aking mga kasalanan. Tinatanggap Kita bilang aking Panginoon at sariling Tagapagligtas. Salamat po sa pag-asa ng Langit at ng bagong buhay. Amen”

ANG DEKLARASYON NG DIOS: John 1:12 “But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:” Romans 8:1 “…no condemnation to them which are in Christ Jesus…” John 10:27-29 “My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me: And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father’s hand.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *